top of page

Privacy

Wij willen graag uw privacy beschermen. Op deze pagina laten we u weten op welke manier we dit doen. Door deze maatregelen voldoen we ook aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 

Persoonsgegevens

Omdat de zorgdienstverlening persoonlijk is, is het vanzelfsprekend dat verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk en voorwaardelijk is voor de uitvoering van de zorg.
Welke gegevens we verzamelen en bewaren, vindt u op kwaliteitskaart 3.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die horen bij het aangaan van de zorgovereenkomst. De verzamelde en opgeborgen informatie is ten behoeve van goede zorg, zoals die is vastgelegd in het ondersteuningsplan.
 

Toestemming

Er wordt geen informatie over deelnemers of logés verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de deelnemers, logés of diens wettelijke vertegenwoordiger.

 

Rechten

Deelnemers, logés en diens ouders dan wel wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage, correctie, wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit (eventueel met toestemming van ouders dan wel wettelijke vertegenwoordigers) aangeven bij begeleiders.

 

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Begeleiders en stagiaires (onder toezicht van begeleiders) hebben toegang tot en maken gebruik van de persoonsdossiers.  Zij hebben verklaard dat zij hier vertrouwelijk mee omgaan en dat zij geheimhouding garanderen.

 

Beveiliging

Het persoonsdossier is opgeslagen in een beveiligd “cliëntvolgsysteem” genaamd ONS van de firma Nedap. Andere digitale gegevens zijn opgeslagen in een beveiligde cloud, genaamd Stack.
Indien we gegevens met u uitwisselen doen we dit met beveiligde mails vanuit Stack.

Indien we gegevens uitwisselen met een gemeente in het kader van Zorg in Natura doen we dit met Vecozo. We gebruiken zo min mogelijk papieren om gegevens te dragen. Doen we dit wel, dan slaan we ze op in een afgesloten dossierkast.

 

Bewaren

Nadat een zorgovereenkomst wordt opgezegd, zijn we wettelijk verplicht het zorgdossier nog 15 jaar te bewaren.

 

Overeenkomst Beeld en Geluid

De overeenkomst Beeld en Geluid maakt onderdeel uit van de zorgovereenkomst.
U kunt in deze overeenkomst aangeven of u toestemming geeft voor de verspreiding van beeld- en geluidmateriaal van de deelnemer of logé. Wij gaan zorgvuldig te werk bij de verspreiding van informatie en houden rekening met ieders privacy.

 

 


 

bottom of page