top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

De Stamhoeve: de onderneming Stamhart VOF, opererend onder de naam ‘Groei- en Zorgboerderij De Stamhoeve’ zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85544639. De activiteiten en diensten van de Stamhoeve zijn vrij van BTW.

Eigenaar van De Stamhoeve zijn Sylvia Willemsen en Erwin Hartong, Wijheseweg 58, 8101 MC Raalte.

De Stamhoeve is geregistreerd met AGB-code 98016407.

De Stamhoeve is gecertificeerd volgens het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien van de Federatie Landbouw en Zorg.

Budgethouder: de persoon aan wie budget is toegewezen dat wordt aangewend om De Stamhoeve te betalen voor de gevraagde zorg. Het betreffende budget wordt bijvoorbeeld in een PGB-Situatie toegekend aan de Cliënt die dan daarmee ook de Budgethouder is. Indien de Cliënt minderjarig is, zal er meestal sprake zijn van een Vertegenwoordiger, die dan tevens feitelijk het budget beheert, terwijl de Cliënt formeel Budgethouder blijft.

Cliënt: de persoon die zorg behoeft en aan wie De Stamhoeve zorg verleent.

De Coöperatie: de coöperatie Boer en Zorg, welke voor De Stamhoeve als hoofdaannemer optreedt in het geval van Zorg in Natura

Vertegenwoordiger: de contactpersoon die namens de Cliënt contacten onderhoudt met De Stamhoeve en die feitelijk het budget beheert. Indien de Cliënt minderjarig is, zal de Vertegenwoordiger meestal de ouder of verzorger zijn. Het kan ook zo zijn dat er geen sprake is van een Vertegenwoordiger.

Zorgvrager: de persoon die zorg vraagt aan De Stamhoeve. Dit is de Vertegenwoordiger (die dus namens de Cliënt zorg vraagt aan De Stamhoeve), maar als er geen sprake is van een Vertegenwoordiger, dan is het de Cliënt zelf.

Zorgovereenkomst: een overeenkomst van opdracht tot het verrichten van zorg ten behoeve van de Cliënt, afgesloten tussen de Zorgvrager en De Stamhoeve. Bovengenoemde Budgethouder en Vertegenwoordiger worden genoemd in de Zorgovereenkomst.

SVB: de Sociale Verzekerings Bank.

PGB: Persoons Gebonden Budget; een Budgethouder die de beschikking heeft over een PGB kan het budget aanwenden om De Stamhoeve in te huren (rechtstreeks of via een Vertegenwoordiger). Het hebben van een PGB is geen voorwaarde om De Stamhoeve in te huren.

Budgetverlener: de partij die het PGB ter beschikking stelt aan de Budgethouder. Dit is bijvoorbeeld het Zorgkantoor of de Gemeente.

Zorg: diensten op het gebied van persoonlijke hulpverlening. Hiermee wordt onder meer de zorg bedoeld zoals gedefinieerd in artikel 1 van de ” Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg”, te vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0037173.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die op basis van PGB worden afgesloten tussen De Stamhoeve en de Zorgvrager.

 2. De Stamhoeve werkt met kwaliteitskaarten. Deze zijn integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

 3. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door De Stamhoeve en de Zorgvrager ondertekende schriftelijke verklaring.

 4. In geval van een zorgovereenkomst op basis van Zorg in Natura, zijn de Algemene Voorwaarden van de Coöperatie Boer en Zorg van toepassing.

 5. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
   

Artikel 3: Zorgovereenkomst

 1. Door middel van een zorgovereenkomst geeft de Zorgvrager aan De Stamhoeve de opdracht tot het verlenen van zorg aan de Cliënt.

 2. De zorgovereenkomst wordt vóór aanvang van werkzaamheden door De Stamhoeve opgesteld en ondertekend door Zorgvrager en De Stamhoeve.

 3. De zorgovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd, met een proeftijd van een maand.

 4. Door ondertekening van de zorgovereenkomst accepteert de Zorgvrager de Algemene Voorwaarden van De Stamhoeve.

 5. De Zorgvrager dient De Stamhoeve direct te informeren indien zich omstandigheden voordoen die voor de uitvoering van de zorgovereenkomst van belang kunnen zijn.

 6. Door ondertekening van zorgovereenkomst geeft de Zorgvrager aan De Stamhoeve toestemming om zorg te verlenen aan Cliënt en daarbij alle handelingen te verrichten die De Stamhoeve nodig acht voor de uitvoering van de zorgovereenkomst.

 7. De Stamhoeve is gehouden om uit hoofde van de zorgovereenkomst op bekwame en zorgvuldige wijze zorg te verlenen aan de Cliënt.

 8. De Zorgvrager is gehouden om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs vereist mag worden voor een goede uitvoering van de zorgovereenkomst door De Stamhoeve.

 9. Indien de zorgvraag van de Cliënt of de Zorgvrager tijdens de uitvoering van de overeenkomst wijzigt, kan de Zorgovereenkomst in onderling overleg tussen de Zorgvrager en De Stamhoeve dienovereenkomstig worden aangepast.

 10. Beëindiging van de Zorgovereenkomst vindt plaats zoals beschreven in Artikel 11.
   

Artikel 4: Financieel

 1. De Zorgvrager is de Vertegenwoordiger en als er geen sprake is van een Vertegenwoordiger, dan is het de Cliënt zelf.

 2. De Stamhoeve stuurt maandelijks een factuur aan Zorgvrager voor de geleverde zorg. Zorgvrager stuurt deze factuur binnen 5 dagen door naar de SVB. Indien een vast maandbedrag is afgesproken, wordt geen factuur gestuurd.

 3. De Zorgvrager is er verantwoordelijk voor dat er voldoende budget beschikbaar is gedurende de hele looptijd van de Zorgovereenkomst ten behoeve van betaling van de nota’s van De Stamhoeve.

 4. De Stamhoeve houdt het aantal door De Stamhoeve gemaakte uren bij. Met het accepteren en (laten) betalen van een factuur van De Stamhoeve bevestigt en accepteert de Zorgvrager dit aantal uren.

 5. Als de Zorgvrager een afspraak tot zorgverlening “Begeleiding” (individueel en/of groep) door De Stamhoeve annuleert minder dan 24 uur voorafgaand aan deze afspraak, dan worden de vooraf afgesproken zorguren geacht te zijn verleend door De Stamhoeve en zullen deze uren in rekening gebracht worden.

 6. Zorgvrager geeft vakanties en vrije dagen zo tijdig mogelijk door aan De Stamhoeve.
   

Artikel 5: Inschakeling derden

 1. De Stamhoeve is vrij om één of meerdere derden in te schakelen ter ondersteuning of uitvoering van de door De Stamhoeve geleverde zorg. Dit heeft geen gevolgen voor de afgesproken vergoeding die De Stamhoeve ontvangt.

 2. Indien De Stamhoeve niet in staat is de door de Zorgvrager gevraagde zorg te leveren, bijvoorbeeld door calamiteiten of ziekte van de leiding van De Stamhoeve, zal De Stamhoeve zich inzetten om een alternatieve oplossing te vinden om de zorg aan Zorgvrager te kunnen voortzetten.

 3. Bij calamiteiten behoudt De Stamhoeve zich het recht voor om de zorgactiviteiten tijdelijk stop te zetten. Dit gebeurt in overleg met de Zorgvragers, waarbij De Stamhoeve zich inzet om een passende, alternatieve zorgaanbieder te vinden.
   

Artikel 6: Documentatie

 1. de Stamhoeve houdt een dossier bij met daarin alle documenten die betrekking hebben op de zorgovereenkomst. Dit dossier is in te zien door de Cliënt. De Stamhoeve werkt in dit verband met een privacyreglement, om de privacy van Zorgvragers te waarborgen.

 2. Het dossier wordt door De Stamhoeve vernietigd na de wettelijke bewaartermijn (15 jaar) na beëindiging van de Zorgovereenkomst.
   

Artikel 7: Activiteiten met pony’s en paarden

 1. Door of vanwege De Stamhoeve kunnen aan de cliënt activiteiten met pony’s en paarden worden aangeboden. Deze activiteiten betreffen het omgaan met, het verzorgen van en het rijden op pony’s en/of paarden. De Stamhoeve draagt zorg voor begeleiding door een begeleider die bekwaam en ervaren is in deze omgang met paarden.

 2. Risico-acceptatie
  1. De cliënt en – in geval van zijn of haar minderjarigheid – zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers zijn op de hoogte van én accepteren het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid.
  2. De cliënt neemt deel aan activiteiten met pony’s en paarden voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van De Stamhoeve geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW*. In geval van minderjarigheid van de cliënt vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de leiding voor dergelijke aanspraken door of namens de cliënt.
  * Artikel 179 Boek 6 BW: De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad. 

   

Artikel 8: Vertrouwelijkheid

 1. Door zowel de Zorgvrager als De Stamhoeve wordt alle informatie die betrekking heeft op de Zorgovereenkomst vertrouwelijk behandeld, waarbij geheimhouding en privacy door beide partijen worden gerespecteerd.
   

Artikel 9: Geschillen

 1. De Stamhoeve beschikt over een klachten- en geschillenprocedure. Deze is opgenomen in het kwaliteitshandboek en terug te vinden op de kwaliteitskaarten.
   

Artikel 10: Beëindiging

 1. De Zorgovereenkomst eindigt;

 1. door het verlopen van de termijn waarvoor de Zorgovereenkomst is aangegaan (voor zover die is opgenomen in de Zorgovereenkomst);

 2. door het overlijden van de Zorgvrager, Cliënt of beide vennoten van De Stamhoeve;

 3. in het geval van dagbesteding of logeeropvang één maand na opzegging van de Zorgvrager middels een schriftelijke verklaring aan De Stamhoeve;

 4. in het geval van dagbesteding of logeeropvang één maand na opzegging van De Stamhoeve middels een schriftelijke verklaring aan de Zorgvrager. De Stamhoeve is gehouden desgewenst actief mee te zoeken naar een alternatieve zorglocatie voor Zorgdrager;

 5. door intrekking of beëindiging van het PGB;

 6. door gerechtelijke ontbinding.

 1. In de proeftijd kunnen zowel Zorgvrager als De Stamhoeve zonder opgave van reden de overeenkomst beëindigen
   

Einde van de Algemene Voorwaarden van Groei- en Zorgboerderij De Stamhoeve.

bottom of page