top of page

Huisregels

De Stamhoeve wil dat haar deelnemers in zo groot mogelijke veiligheid, vrijheid en zelfstandigheid logeren en werken. We hebben huisregels opgesteld voor onze deelnemers. Voor begeleiders, vrijwilligers, stagiaires geldt er een gedragscode.
 

De volgende gedragscode geldt voor medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en alle andere personen, die langere of kortere tijd op het terrein van de Stamhoeve verblijven en daarbij in contact komen met deelnemers.

Algemeen

 • Respect voor de ander en respect voor onszelf is altijd de basis.

 • We gaan ook met respect met elkaars spullen om.  

 • Wij zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie naar deelnemers, logés, bewoners.

 • We dragen samen zorg voor een veilig, prettig, gezond klimaat.

 • We zijn er voor elkaar en helpen elkaar waar nodig.

 • We letten op ons taalgebruik. Schelden en vloeken is niet gepast.

 • We hebben aandacht voor de spullen en ruimtes die we gebruiken, maken ze schoon en ruimen ze op na gebruik.

 

Privacy

 • Persoonlijke informatie die in de groep of onderling wordt besproken, blijft binnenshuis, tenzij het binnen het kader van de normale beroepsuitoefening en de begeleiding noodzakelijk of wenselijk is deze informatie te delen met derden.

 • We houden ons aan de overeenkomst beeld en geluid.

 • Als begeleider, stagiaire of vrijwilliger maak je een bewuste keuze over de mate van persoonlijk contact met deelnemers buiten de Stamhoeve om. Daarbij is het van belang je ervan bewust te zijn dat je in bepaalde mate altijd een vertegenwoordiger van de Stamhoeve bent, zolang je aan de Stamhoeve verbonden bent.
   

Genotsmiddelen, medicijnen

 • Middelen als alcohol, drugs en energydrank zijn niet toegestaan wanneer je in contact komt of bent met deelnemers en/of als je geen direct contact hebt, maar wel een begeleidende rol hebt (bijvoorbeeld in het logeerweekend als de kinderen naar bed zijn). Ten aanzien van alcohol kan hierop door De Stamhoeve een uitzondering worden gemaakt bij feestelijke momenten. Mensen die geen begeleidende rol hebben, kan op die momenten worden toegestaan alcohol te nuttigen. Met elkaar zien we erop toe dat in die gevallen het alcoholgebruik nooit overmatig wordt. Erwin en Sylvia hebben daarin altijd het laatste woord.

 • Roken doen we buiten, peuken gaan in de daarvoor bestemde potten. Rookmomenten worden afgestemd met Erwin en Sylvia.

 • Stagiaires, begeleiders en vrijwilligers met medicijnen in eigen beheer, zorgen ervoor dat anderen geen toegang tot deze medicijnen kunnen hebben.

 

Onderling gedrag

 • Fysiek contact is in beginsel een normaal onderdeel van het leven, dus ook van het leven op de Stamhoeve. Daarbij maken we steeds een afweging of de ander fysiek contact op prijs stelt. Zolang niet nadrukkelijk en zonder twijfel door een persoon duidelijk is gemaakt dat fysiek contact in orde is en tot hoever, laten wij dit achterwege.

 • Eventueel fysiek contact gaat nooit verder dan een handdruk, een hand op de schouder, een arm om de schouders of een knuffel of contact dat onvermijdelijk voortkomt uit een verzorgende handeling. In alle gevallen vragen we elkaar of dat fysieke contact op dat moment en in die situatie aanvaardbaar is. Het contact dat onvermijdelijk voortkomt uit verzorgende handelingen, is voorbehouden aan bevoegde medewerkers, bevoegde stagiaires en bevoegde vrijwilligers.

 • Indien een begeleider, stagiaire of vrijwilliger fysiek bedreigd wordt door een deelnemer, dan zal hij/zij in eerste instantie proberen de ander verbaal tot andere gedachten te brengen. Lukt dit niet, dan zal hij afweren, ontwijken of wegrennen. Pas als dit niet kan, bijvoorbeeld omdat hij/zij is ingesloten, mag hij zichzelf verdedigen.
  Voorwaarden zijn dan dat de aanval acuut is, of dreigt te worden. De wijze en intensiteit van reageren moet in verhouding staan tot de bedreiging. 

 • Liefde en verliefdheid zijn een normaal onderdeel van het leven, dus ook van het leven op de Stamhoeve. Indien begeleiders, stagiaires of vrijwilligers merken dat zijzelf of collega’s gevoelens van verliefdheid ontwikkelen voor een deelnemer, of andersom, melden zij dit bij Sylvia. In een gesprek zal bekeken worden of de verliefdheid de uitvoering van de functie belemmert en of de veiligheid van één van hen op enige wijze in het gedrang komt. Is dit zo, dan zal diegene zijn functie neer dienen te leggen.

 • Indien tussen een begeleider, vrijwilliger of een stagiaire en een deelnemer of logé een relatie ontstaat, kan de begeleider of stagiaire niet meer in die rol aan de Stamhoeve verbonden zijn en wordt de overeenkomst beëindigd. De begeleider, vrijwilliger of stagiaire kan per direct op non-actief worden gesteld. Er kan een uitzondering gemaakt worden indien het gaat om een vrijwilliger die geen begeleidende taken heeft.

 • Seksualiteit tussen deelnemers enerzijds en begeleiding, vrijwilligers of stagiaires anderzijds is verboden.

 • Wij onthouden ons altijd van (seksuele) intimidatie en gedrag dat als zodanig kan worden opgevat.

 • We onthouden ons altijd van elke vorm van agressie (inclusief pesten en verbale agressie) en discriminatie op basis van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, geaardheid, burgerlijke staat en handicap.

Giften en geschenken

Het is medewerkers, stagiaires en vrijwilligers toegestaan geschenken te ontvangen van en te geven aan deelnemers, voor zover dit geschenken betreft die in het maatschappelijk verkeer als ‘normaal en passend’ worden beschouwd, mede gezien de omstandigheid waarin het geschenk wordt gegeven en de relatie tussen gever en ontvanger. Elk ontvangen of gegeven geschenk, wordt gemeld bij Sylvia Willemsen, eigenaresse van de Stamhoeve. Zij heeft het laatste woord in de vraag of het geschenk ‘normaal en passend’ is.

 

Een medewerker, stagiaire of vrijwilliger zal nooit een deelnemer stimuleren tot het geven van een gift of geschenk. Indien zij het vermoeden hebben dat een deelnemer of logée van plan is een geschenk of gift te geven dat mogelijk niet ‘normaal en passend’ is, bespreken zij dit in eerste instantie met de betreffende deelnemer. Bij twijfel wordt dit besproken met Sylvia.

Huisregels dagbesteding

Omgang en gedragscode

 • We gaan met respect met elkaar om.

 • We gaan met respect met elkaars spullen om.

 • We gaan met respect met de dieren en het terrein om.

 • We helpen elkaar.

 • Als we iets niet leuk vinden, dan zeggen we dat tegen elkaar en proberen het samen op te lossen. Als dat niet lukt, bespreken we het met de begeleiding.

 • Persoonlijke informatie die in de groep of onderling wordt besproken blijft binnenshuis.

 • We maken alleen foto’s en/of filmpjes van iemand als de desbetreffende persoon(en) dit goed vindt.

 • We plaatsen geen foto’s en/of filmpjes van iemand anders op social media en delen deze ook niet met andere personen, tenzij dit overlegd is met de zorgboer of zorgboerin. Zij beoordelen elk geval op basis van het protocol ‘beeld en geluid’.

 • Middelen als alcohol, drugs en energydrank laten we thuis.

 • Roken doen we buiten, peuken gaan in de daarvoor bestemde potten.

 • Privéruimtes en kantoor betreden we alleen in overleg met begeleiding of bewoners.

 • In het contact met de dieren houden we ons aan de betreffende voorschriften.

 • Nieuwe deelnemers zijn samen met een begeleider of vrijwilliger bij de dieren, daarna worden persoonlijk afspraken gemaakt.

 • Deelnemers zijn in principe altijd met begeleiding bij de paarden.

 • We houden ons aan de veiligheidsvoorschriften die in de verschillende ruimtes hangen.

 • We houden ons aan de veiligheidsvoorschriften die gelden voor gereedschap.

 • Iedere deelnemer/vrijwilliger/stagiair komt met eigen doelen en wensen naar de Stamhoeve. Daarom kan het zijn dat er individueel aparte afspraken worden gemaakt met iemand. Als je hierover vragen hebt, kom dan naar de begeleiding.

 

Dagindeling: (tenzij anders afgesproken)

 • Aan het begin van de dag bespreken we wat er die dag gedaan wordt en verdelen we de taken en activiteiten.

 • We volgen een dagschema, met pauzes en werkblokken. Heb je in de werkblokken niets te doen, dan meld je dit bij een van de begeleiders. Spelletjes op de computer doen we in pauzes of daarbuiten in overleg met de begeleider.

 • We eten en drinken gezamenlijk, op regelmatige tijden.

bottom of page