top of page

Afspraken en procedure omtrent agressie, (seksuele) intimidatie, strafbare handelingen en discriminatie

In de huisregels van de Stamhoeve staan de volgende afspraken:

  • Wij onthouden ons altijd van (seksuele) intimidatie en gedrag dat als zodanig kan worden opgevat.

  • We onthouden ons altijd van elke vorm van agressie (inclusief pesten en verbale agressie) en discriminatie op basis van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, geaardheid, burgerlijke staat en handicap.

 

Indien een deelnemer, logé of bewoner zich niet aan deze afspraken houdt, worden de volgende stappen doorlopen:

  1. Bij een eerste overtreding volgt een gesprek met de deelnemer/logé/bewoner en zijn of haar ouders of vertegenwoordigers. Samen kijken we naar wat er gebeurd is en hoe een dergelijk incident in de toekomst voorkomen kan worden. Daarin wordt ook gekeken naar de rol van de begeleiding en invloed van de situatie. Tenslotte kijken we naar mogelijkheden om het goed te maken met getroffenen.

  2. Bij een tweede overtreding volgt nogmaals een gesprek. Hierbij wordt nadrukkelijk aangegeven wat de gevolgen kunnen zijn als de deelnemer/logé/bewoner nogmaals in de fout gaat. Wederom wordt het incident van alle kanten bekeken, om te kijken hoe toekomstige incidenten voorkomen kunnen worden en wordt onderzocht hoe de betreffende persoon zijn gedrag goed kan maken.

  3. Bij een derde overtreding kan per direct de zorgovereenkomst worden beëindigd. Als alternatief kunnen er afspraken worden gemaakt tussen De Stamhoeve en de deelnemer/logé/bewoner en zijn of haar vertegenwoordiger over een eventuele zorgpauze, waarin de zorg tijdelijk wordt stop gezet.

 

Bij het plegen van strafbare feiten wordt te allen tijde de politie gebeld.
Indien er sprake is van ernstige bedreiging, gevaar, geweld waarbij de veiligheid ernstig in het gedrang komt kan dit aanleiding zijn tot het onmiddellijk ontbinden van het contract, zonder dat de stappen 1 t/m 3 doorlopen worden.

bottom of page